PROMOCJA NA TUŃCZYKA WĘDZONEGO 100zł/kg - ZAPRASZAMY NA irybka.pl
W dniach 22-29 lipca ograniczony asortyment z uwagi na urlop
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IRYBKA.PL Z DNIA 14-07-2020r.

 

 

 Słownik pojęć

  1.  Postanowienia ogólne
  2.  Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  3.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  4.  Dostawa
  5.  Ceny i metody płatności
  6.  Prawo odstąpienia od umowy
  7.  Skutki odstąpienia od umowy - zwrot
  8.  Reklamacja
  9.  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 

 

 

1-  SŁOWNIK POJĘĆ

 

1)      Sprzedawca – Eget Group Daniel Gawłowski ul. Pocztowa 2, 62-035 Kórnik NIP 8561729197 REGON 361407182, Telefon: 664-130-164, e-mail: biuro@irybka.pl

2)      Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy za pomocą którego Klient może składać Zamówienia, dostępny pod adresem domeny www.irybka.pl

3)      Sklep, sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.irybka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

4)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

5)      Konsument - zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6)      Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7)      Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8)      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

9)      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.irybka.pl

10)    Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

11)    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12)    Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

13)    Konto klienta - baza zawierającą dane osobowe zarejestrowanego Klienta służące do realizacji składanych zamówień, zawierającą historię zamówień, dane dotyczące wpłat i wypłat dokonywanych przez Klienta, osiągnięte rabaty i upusty;

14)    Newsletter - automatyczna wiadomość do Klienta dotyczący funkcjonowania, oraz nowości Sklepu;

15)    Przewoźnik - kurier działający na zlecenie Sprzedawcy;

 

 

2-  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.irybka.pl

2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.  Sklep internetowy irybka.pl, dostępny pod adresem www.irybka.pl prowadzony jest przez Daniela Gawłowskiego prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Eget Group Daniel Gawłowski, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dane adresowe / kontaktowe: ul. Poznańska 56a, 62-035 Kórnik woj. Wielkopolskie. NIP: 8561729197 Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres biuro@irybka.pl lub pod numerem telefonu: 664-130-164 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)  warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)  Internet Explorer w wersji 6 lub nowszej z włączoną obsługą Javy, lub

b)  Google Chrome lub Mozilla FireFox w wersji 6 lub nowszej z włączoną obsługą Javy,

c)  minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.irybka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 

3-  ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c)  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawce za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

4-  PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.irybka.pl, dokonać wyboru konkretnego rodzaju towaru oraz – ewentualnie – ilości z oferty Sklepu, następnie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie www.irybka.pl.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku ,, Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) inne (jeśli występują)

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ,, Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.0. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.irybka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

5-  DOSTAWA

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, poprzez odbiór osobisty w punkcie sklepu stacjonarnego, dostawą sklepu (ograniczony obszar).

Koszty dostawy wynoszą: szczegółowe informacje na http://www.irybka.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html

Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 

6-  CENY I METODY PŁATNOŚCI

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: PKO BP - Konto PL 29 1020 4812 0000 0602 0041 0050

b) płatnością w systemie ze wskazaniem odpowiedniego systemu płatności elektronicznych,

c)  e-przelewy (czyli wygodne przelewy bankowe z wykorzystaniem wygodnej technologii i dostępu do bankowości elektronicznej) – za pośrednictwem Dotpay - Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod  numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00złotych 

d) gotówką do rąk pracownika Przewoźnika (za pobraniem);

 

7-  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
„w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ,, Eget Group Daniel Gawłowski, ul. Poznańska 56a, 62-035 Kórnik, Tel: 664-130-164, biuro@irybka.pl" o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Pamiętaj również, że zgodnie z prawem konsumenckim niektóre produkty nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (możliwością zwrotu).

Informacje w tym zakresie znajdują się w opisie takiego produktu.

Dotyczy to między innymi następujących produktów:
a) produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. bielizna, szczoteczki do zębów, depilatory, kremy, podkłady itp.;

b) nagrania dźwiękowe jak również gry i programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia lub użycia;

e) produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

 8-  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROT

 

 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 60 PLN.”

 

9-  REKLAMACJA

 

9.1. Eget Group Daniel Gawłowski ul.Poznańska 56a, 62-035 Kórnik,
NIP 8561729197, REGON 361407182, Telefon: 664-130-164, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: biuro@irybka.pl. lub pocztą: Eget Group Daniel Gawłowski ul.Poznańska 56a, 62-035 Kórnik,
NIP 8561729197, REGON 361407182, Telefon: 664-130-164, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

9.3.Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania towaru. Dotyczy to towaru sprzedawanego luzem, odmierzonego lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego lub dostawy.

Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami należy kierować na adres e-mail: biuro@irybka.pl

 

10- ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

10.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

10.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.82 / 5.00 1509 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-14
Szybka realizacja. Pełen profesjonalizm
2024-07-08
bez zarzutu
pixel